top of page
HISTORISKE FAKTA OM NEW LIFE ÅLESUND

Etter å ha besøkt Ålesund tidlig på 1970 tallet, fikk Evelyn og jeg være med på møter/teltmøter og evangelisering sammen med venner. I 1977 valgte Evelyn og jeg å flytte hit , og vi tok da kontakt med tidligere bekjente og venner, og sammen startet vi opp ulike møter og kampanjer i byen. Sammen med New Life i Oslo arrangerte vi også mange store misjonsmøter. Max Solbrekken besøkte oss i denne tiden. En god og fin tid, hvor mange mennesker møtte Jesus.
 

I 1988 valge noen av oss å søke konsesjon for drift av nærradio i Ålesund, og fikk svar fra Nær-kringkastings nemda (nå medietilsynet). Konsesjon ble innvilget, og første radiosending  gikk på lufta allerede samme høst. Menigheten merket store ringvirkninger av dette, å fikk i denne perioden en ny oppblomstring , som førte til at mange nye kom til, mange ble frelst og døpt, og vi opplevde en vekkelsesluft. Stor interesse rund nærradioen og media gjorde at vi kunne markedsføre evangeliet

på en ny måte, og både evangelisering og Misjon ble en naturlig satsningspunkt for oss.

I dag 33 år efter har vi etabler oss på Blindheim i Ålesund med eget studio og 40,5 timer i uka med nærradio, på både FM og DAB. Sammen med Radio Nordvest og Radio Sunnmøre har vi felles sendernett på FM, og sender sammen 24 timer i uken. Vi dekker i dag store deler av Sunnmøre med våre sendinger , og har stadig kontakt med nye lyttere som viser interesse for evangeliet.

Menigheten 
New life Ålesund Bibel & Misjonssenter holder til i leide lokaler på Blindheim (Blindheimsgeilane 2), med faste møter onsdager og søndager. Gudstjenester, kampanjer og undervisning. Våre møter er preget av glede, lovsang og tilbedelse til Gud. Vi praktiserer stor frihet i møtene, og gir stort rom for Den Hellige Ånds ledelse.

Vi driver et stor misjonsarbeid som strekker seg over mange land, med hovedtyngden i Ukraina hvor vi er etabler gjennom Hope of Mercy, og har kontakt med mange menigheter og kirker, og støtter dagsenter/nødhjelpssendinger og sommerleirer.

Vi ønsker å nå flere med evangeliet, og oppmuntrer dere alle til å engasjere dere i menigheten, misjon og evangelisering der hvor du bor.

Vi ønsker dere alle Guds rike velsignelse.

Håkon E. Nilsen

Pastor/daglig leder

Håkon
MENIGHETENS VISJON

Være en sterk bibelsk menighet som frimodig forkynner Guds ord. Proklamerer frelse og utfrielse i navnet Jesus Kristus. Gjenreise troen og respekten for Guds ord og ordninger i vår by og vårt land.

Apgj 2,42-47. 19,9-12. Mark 16,15-20. Jes 58,6-14

Være et åndelig hjem for familier og enkeltpersoner, en bibelsk menighet med modell fra den urkristne menigheten i Apgj. Være medmennesker og vise omsorg på alle plan og i alle livssituasjoner.

 

Ef.4,11-12. Jes 54,14-17

Være et vekkelses og fornyelsessenter med gjenopprettelse av hele mennesket, for utrustning til tjeneste for Guds rike. For å nå disse mål vil vi legge vekt på : Undervisning i Guds ord, bønn, lovsang, tilbedelse, fellesskap, omsorg, evangelisering, misjon og nødhjelp.

 

Matt 28,18-20. Salm 2,8

TROSLÆRE & BEKJENNELSE

BIBELEN GUDS ORD

Basis for vår tro, og fundamentet for vår forkynnelse er basert på Bibelen Guds ord.

Vi tror at Bibelen er Guds ufeilbare ord. Den er skrevet av mennesker, innspirert av Den Hellige Ånd.

Bibelen er vår øverte autoritet i tro, etikk og moral.

2 Tim. 3,16 Heb.4,12

TREENIGHETEN

Vi tror på den treene Gud. FAR, SØNN OG DEN HELLIGE ÅND.

 

Matt 28,19. Ef.4,4-6.

SKAPELSEN 
Vi tror at Gud har skapt himmel og jord. Mennesket er skapt i Guds bilde og har en

ukrenkelig verdi fra unnfangelsen til naturlig død. Vi tror at Gud har innstiftet ekteskapet mellom mann og kvinne som er den naturlige ramme for vårt samliv. Mennesket er satt til å beskytte og bevare Guds skaperverk, å alt i skaperverket er ment godt og vakkert. Vi tror at en dag skal han skape en helt ny

verden.

 

1 Mos.1. 26-27. Salm.8. 19,1-3 33,9. Jer.1,5. Rom 8,18-23. Åpb 21,1-4.

JESUS KRISTUS

Vi tror at Jesus Kristus er Guds Sønn og ble menneske for vår skyld. Han døde for våre synder og sto opp igjen treedje dag. Gjennom det Han gjorde gav han menneskene mulighet til fellesskap med Gud. Ved å tro på Han, kan vi av bare nåde motta frelse og syndenes forlatelse og evig liv.

Joh 1,12. Filp 2,5-11. Ef 2,8. Rom 10,9-10

DEN HELLIGE ÅND

Vi tror at alle Guds barn har fått Den Hellige Ånd. Alle kan erfare Åndens dåp og fylde som utruster til liv og tjeneste. Det innebærer et liv preget av de frukter og de åndelige gaver som Det nye testamentet beskriver. Vi tror at Ånden hjelper oss til å leve et liv til Guds ære slik at vår karakter og livsførsel forandres til større likhet med Jesus Kristus.

Apg 2,1-4; Apg 1,8; 1 Kor 12, 7-11; Gal 5,22; 2 Kor 3,18; Rom 12,1-2. Matt 3,11

DÅP

Vi tror at dåpen er en god samvittighets pakt med Gud og en overgivelse til å etterfølge Jesus innenfor rammen av det kristne fellesskapet. Handlingen er en bekjennelse til Jesu død og oppstandelse, noe som uttrykkes ved at den som blir døpt, senkes under vann og reises opp for å leve et nytt liv. Alle som kommer til tro på Jesus Kristus, døpes i den treene Guds navn.

 

Mark 16,16; Apg 10, 47-48; Kol 2,12; Rom 6,4-5, 1 Pet 3,21 . Matt 28,18-20

MENIGHET

Menigheten er Jesu Kristi kropp i verden, og fortsetter Jesu tjeneste på jord. Den skal være et fellesskap som lærer og utruster Guds barn til å følge Jesus Kristus. Hovedoppdraget er å fullføre misjons-befalingen ved å gjøre Jesus kjent, elsket og etterfulgt blant mennesker som ennå ikke tror. Alle som bekjenner Jesus som Herre er en del av den universelle kirke. Vi tror at alle kristne også hører hjemme i en lokal menighet.

 

Ef 4,11-16; Apg 20,28; Apg 2,47 Mark 16,15-20

NATTVERD / BRØDSBRYTELSE

Jesus innstiftet nattverden. I nattverden forkynner vi at Jesus døde for våre synder. Vi feirer nattverd for å ha fellesskap med Jesus og hverandre. Nattverden er åpen for alle som tror på Jesus Kristus og som ønsker å leve i fellesskap med han.

 

Matt 26,26-29; 1 Kor 10,16; 1 Kor 11,23-29

GUDS RIKE OG DE KRISTNES HÅP

Vi tror at Guds rike er kommet nær ved Jesus, slik at Guds gode plan og vilje for mennesker kan erfares allerede nå. Slik Jesus formidlet oppreisning, liv og helbredelse til mennesker, formidler vi de samme muligheter og ber i Jesu navn om helbredelse på alle livets områder. Samtidig er ikke dette riket kommet fullendt, det vil skje når Jesus kommer tilbake.

 

Hebr 13,8; Matt 10,8; Luk 10,9; Joh 14,12; Jak 5,14-16

JESU GJENKOMST

Vi tror at Jesus Kristus skal komme tilbake for å hente sine og deretter opprette det fullendte Guds rike. Vi vil formidle håpet om kroppens oppstandelse og det evige liv. Vi tror på Bibelens ord om to utganger på livet, evig liv og evig død. Bibelen er tydelig på at det er gjennom Jesus Kristus vi blir frelst. På grunn av Jesu frelsesverk trenger ingen å gå fortapt.  

 

1Tess 4,13-17; Matt 24,14; Matt 24,36-42; 1 Tess 4,14-17; 1 Kor 15,51-52; 1 Pet 1,3.

VÅR FELLES TROSBEKJENNELSE, «DEN APOSTOLISKE TROSBEKJENNELSE»
Jeg tror på Gud Fader, den allmektige, himmelens og jordens skaper. Jeg tror på Jesus Kristus, Guds enbårne Sønn, vår Herre, som ble unnfanget ved Den Hellige Ånd, født av  jomfru Maria, pint under Pontius Pilatus, korsfestet, død og begravet, fór ned til dødsriket, stod opp fra de døde tredje dag, fór opp til himmelen, sitter ved Guds, den allmektige Faders høyre hånd, skal derfra komme igjen for å dømme levende og døde. Jeg tror på Den hellige ånd, en hellig, allmenn kirke, de helliges samfunn, Syndenes forlatelse, legemets oppstandelse og det evige liv. AMEN.

bottom of page